Slideshow shadow

ข่าวประชาสัมพันธ์

June 18, 2013 in information

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการจัดบริการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 

สรุปกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษา

November 5, 2015 in information

 สรุปกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษา  

ในโครงการพัฒนาผู้ให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เขตกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2558 – 1 พฤศจิกายน 2558 ณ ค่ายพระรามหก จ.เพชรบุรี 

โดย อ.สุรินทร์ รณเกียรติ วิทยากรนำกิจกรรมเรียนรู้

การจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษาครั้งนี้ ทางวิทยากรได้สอดแทรกทักษะ ความรู้ ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อผู้ให้การปรึกษา สามารถนำทักษะ ความรู้ต่างๆ  และ แนวทางการแก้ไขปัญหา จากวิทยากร ไปปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ในการทำงาน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเรียนรู้การทำงานเป็นทีมเวิร์ค
  • เพื่อเพิ่มทักษะ การสื่อสาร ผู้ให้การปรึกษาที่ดี
  • เพื่อสร้างสัมพันธภาพ ผู้ให้การปรึกษาระหว่างรุ่น และ การปรับตัวที่ดี ต่อบทบาทหน้าที่
  • เพื่อเรียนรู้การจัดลำดับความสำคัญ  ก่อน-หลัง เหตุการณ์ และ แก้ไขได้ตรงประเด็น
  • เพื่อการเสียสละ การรับฟังความคิดเห็น กล้าตัดสินใจภายใต้แรงกดดัน
  • เพื่อให้เกิดความคิด การรับฟังความคิดเห็น การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม
  • เพื่อฝึกการใช้ความคิด  อย่างเป็นระบบ  มีสติ อยู่กับเหตุการณ์
  • เพื่อสร้างความสามัคคี ความพร้อมเพียง ความไว้วางใจ และ การให้อภัยซึ่งกัน
  • เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เคารพกฎกติกา และ ระยะเวลา

สรุปความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ให้การปรึกษา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความประทับใจในกิจกรรมพิเศษครั้งนี้ ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน มิตรภาพ สัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่น และ สามารถนำความรู้จากกิจกรรมครั้งนี้ ไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป

กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ

กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ

กิจกรรมวิเคราะห์เหตุการณ์

กิจกรรมวิเคราะห์เหตุการณ์

กิจกรรมการสร้างทักษะ สติ

กิจกรรมการสร้างทักษะ สติ

กิจกรรมการจับประเด็นข้อเท็จจริง

กิจกรรมการจับประเด็นข้อเท็จจริง

กิจกรรมความสามัคคี พร้อมเพียง

กิจกรรมความสามัคคี พร้อมเพียง

กิจกรรมการทำงานเป็นทีม

กิจกรรมการทำงานเป็นทีม

กิจกรรมความสามัคคี พร้อมเพียง

กิจกรรมความสามัคคี พร้อมเพียง

รางวัลกลุ่มกิจกรรม

รางวัลกลุ่มกิจกรรม

รางวัลกลุ่มกิจกรรม

รางวัลกลุ่มกิจกรรม

รางวัลกิจกรรมกลุ่ม

รางวัลกิจกรรมกลุ่ม

รางวัลกิจกรรมกลุ่ม

รางวัลกิจกรรมกลุ่ม

รางวัลกิจกรรมกลุ่ม

รางวัลกิจกรรมกลุ่ม

รางวัลกิจกรรมกลุ่ม

รางวัลกิจกรรมกลุ่ม

แบบฟอร์มบันทึกให้การปรึกษา

November 3, 2015 in information

ตามที่ได้แจ้ง  Counselor บางส่วนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ จ.เพชรบุรี แล้วนั้น

เรื่องการใช้แบบฟอร์มบันทึกให้การปรึกษา หลังจากที่ทางทีมนิเทศ ได้ลงสำรวจการบันทึก ตามแบบฟอร์มให้การปรึกษา เดิม ขนาดเท่า A4 นั้น มีอุปสรรคในบางคลินิก ทางโครงการจึงได้ปรับแบบฟอร์มบันทึกให้การปรึกษา โดยยึดเนื้อหาเดิม ให้เหมาะสมกับการใช้งานสำหรับแฟ้มประวัติผู้ป่วยขนาดสั้น (ครึ่ง A4)

ดังนั้น แบบฟอร์มบันทึกการให้การปรึกษา จะมี 2 ขนาด  เพื่อความเหมาะสมต่อการใช้งานจริง ดังเอกสาร ดาวน์โหลดด้านล่าง

download  แบบบันทึกการปรึกษา-28-8-58

download  แบบบันทึกการปรึกษา (สำหรับแฟ้มประวัติแบบครึ่ง A4)

แจ้งเลื่อนกำหนดการมอบใบประกาศนียบัตร

October 29, 2015 in information

เรียนผู้ให้คำปรึกษารุ่นที่ 8 และ 9

ทางโครงการฯ ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการรับใบประกาศนีบัตรจากกำหนดการเดิมในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หากได้วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกทีภายหลังค่ะ

พี่พิม

 

เรียนผู้ให้การปรึกษารุ่นที่ 3-9

October 2, 2015 in information

จดหมายเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

กำหนดการ

แบบตอบรับ

 

เนื่องจากทางโครงการได้จัดกิจกกรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศุกยภาพผู้ให้การปรึกษาในบทบาทการเป็นผู้ให้การปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ

นอกสถานที่ ณ ค่ายพระราม 6 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี หากท่านไหนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับกลับทางโครงกรภายในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558

ในการนี้โครงการฯ ได้แนบจดหมายเชิญและกำหนดการ แบบตอบรับมาด้วยแล้ว รบกวนช่วยปริ๊นและเสนอกับทางคลินิกด้วยค่ะ

หมายเหตุ : หากไม่สะดวกจะส่งแฟ๊กจะส่งมาทางเมลนี้ได้เลยค่ะ Pimpa@sgs.tu.ac.th  และ Titaporn@sgs.tu.ac.th

ขอบคุณค่ะ

เกตุมนี

 

เรียนผู้ให้การปรึกษารุ่นที่ 8

September 28, 2015 in information

แบบตอบรับ

จดหมายเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

กำหนดการ

เรียนผู้ให้การปรึกษารุ่นที่ 8

เนื่องจากทางโครงการได้จัดกิจกกรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศุกยภาพผู้ให้การปรึกษาในบทบาทการเป็นผู้ให้การปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ

นอกสถานที่ ณ ค่ายพระราม 6 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี หากท่านไหนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับกลับทางโครงกรภายในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558

ในการนี้โครงการฯ ได้แนบจดหมายเชิญและกำหนดการ แบบตอบรับมาด้วยแล้ว รบกวนช่วยปริ๊นและเสนอกับทางคลินิกด้วยค่ะ

หมายเหตุ : หากไม่สะดวกจะส่งแฟ๊กจะส่งมาทางเมลนี้ได้เลยค่ะ Pimpa@sgs.tu.ac.th  และ Titaporn@sgs.tu.ac.th

ขอบคุณค่ะ

พี่พิม

หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ รุ่น 3 – 7 ค่ะ

September 14, 2015 in information

1 2 3

เรียนผู้ให้การปรึกษารุ่นที่ 3 -7

ทางโครงการได้จัดทำหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ ณ ค่ายพระราม 6 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี พร้อมหมายกำหนดการและหนังสือตอบรับมาให้แล้วนะคะ

รบกวนผู้ให้การปรึกษาปริ๊นนำเสนอกับทางคลินิกและส่งหนังสือตอบรับมาภายในวันที่ 22 กันยายน 2558 หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถโทรถามได้ค่ะ

พี่พิม

ประกาศการใช้แบบฟอร์มบันทึกการให้การปรึกษา

September 11, 2015 in information

เนื่องจากมีการปรับแบบฟอร์มการบันทึกการให้การปรึกษา และได้รับการอนุมัติจาก สปสช.แล้วนั้น

จึงขอให้ผู้ให้การปรึกษาทุกท่าน ใช้แบบฟอร์มตามเอกสารดาวน์โหลด เพื่อบันทึกการให้การปรึกษาเป็นแนวทางเดียวกัน 

แบบฟอร์มดังกล่าวขอให้ใส่ในแฟ้มประวัติผู้ป่วยเป็นหลัก ตั้งแต่เดือนกันยายน 58 เป็นต้นไป

download   แบบบันทึกการปรึกษา 28-8-58

ประกาศแจ้งการใช้แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษา

August 24, 2015 in information

เนื่องจากทาง สปสช. กำหนดให้มีการใช้แบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษา 

ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทุกคลินิก พร้อมใส่แบบฟอร์มดังกล่าว ในแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ได้รับบริการ

เพื่อการตรวจประเมินผลการให้คำปรึกษา โดยเริ่มใช้ 1 ก.ย.58  

จึงขอแจ้งผู้ให้การปรึกษาทุกคลินิกทราบโดยทั่วกัน

download แบบบันทึกให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

แจ้ง E-mail เพื่อส่งใบตอบรับของผู้ให้คำปรึกษารุ่นที่ 3 – 7 ค่ะ

August 19, 2015 in information

เรียนผู้ให้คำปรึกษารุ่นที่ 3 – 7

สำหรับแบบตอบรับที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ ถ้าไม่สะดวกส่ง FAX รบกวนส่งมาที่ Mail  Pimpa@sgs.tu.ac.th ได้เลยค่ะ

รบกวนช่วยแจ้งกลับตามเวลาที่กำหนดด้วยนะคะ เพราะพี่จะต้องเตรียมจองห้องพักและรถตู้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

พี่พิม

เอกสารประกอบการบรรยาย 14 ส.ค.58_อ.ลักษณ์กมล

August 17, 2015 in information

เอกสารประกอบการบรรยาย 14 ส.ค.58_อ.ลักษณ์กมล. (โหลดเอกสาร_โดยกดตรงเอกสารประกอบบรรยาย ตัวหนังสือสีน้ำเงิน)